Przejdź do treści

Statut Fundacji

STATUT
Fundacji TerGo
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Nazwa Fundacji, Fundator
Fundacja TerGo („Fundacja”) została ustanowiona przez Terra sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Fundator”) na podstawie oświadczenia Fundatora o ustanowieniu Fundacji.
Fundacja prowadzi działalność zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (z późniejszymi zmianami) oraz statutem Fundacji („Statut”).
Fundacja ma osobowość prawną od jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a także pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.
§ 2
Siedziba, czas trwania, obszar działania
Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może wykonywać działalność statutową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć́ swoje oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju lub za granicą.
§ 3
Nadzór
Fundacja podlega nadzorowi Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej (lub jakiegokolwiek innego organu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, któremu powierzono sprawowanie funkcji w zastępstwie Ministra Środowiska).
ROZDZIAŁ II. CEL FUNDACJI
§ 4
Cel i formy działania Fundacji
Celem Fundacji jest ochrona środowiska związana z ograniczeniem śladu węglowego, w szczególności:
Ekologia oraz zrównoważony rozwój;
Przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu na ziemi oraz ich skutkom;
Redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka;
Edukacja i upowszechnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ;
Poszukiwanie rozwiązań technologicznych umożliwiających weryfikację działań proekologicznych oraz ich pełną transparentność;
Fundacja będzie dążyć do osiągnięcia powyższych celów poprzez podejmowanie następujących czynności:
Przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu na ziemi oraz ich skutkom;
Redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka;
Propagowanie nowoczesnych technologii zmierzających do ochrony środowiska i ograniczenia śladu węglowego;
Krzewienie wiedzy z zakresu redukcji śladu węglowego, kompensacji emisji oraz ekologicznych sposobów na życie i prowadzenie biznesu;
Działalność wspomagającą zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w duchu Celów Zrównoważonego Rozwoju wytyczonych przez ONZ;
Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
Wspieranie lub realizowanie projektów mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację gazów cieplarnianych, w tym projektów zalesiania oraz projektów agroleśniczych;
Transfer i wymianę nowoczesnych technologii;
Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł energii i form transportu;
Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej, edukacyjnej, informacyjnej i reklamowej;
Gromadzenie środków finansowych oraz innych środków materialnych służących do realizacji celu Fundacji poprzez pozyskiwanie kapitału;
Opracowywanie analiz, ekspertyz, opinii i badań;
Działania na rzecz ochrony patentowej oraz wdrażania projektów służących rozwiązaniom niskoemisyjnym;
Wsparcie finansowe oraz inne wsparcie materialne osób fizycznych oraz prawnych przyczyniających się do realizacji celu Fundacji;
Wspieranie edukacji, inicjatyw i postaw nastawionych na ochronę środowiska;
Gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z gospodarką energetyczną;
Zastosowanie technologii, w tym uczenia maszynowego oraz „big data”, do realizacji działań ekologicznych oraz monitorowania ich efektu.
Stworzenie i utrzymanie oraz udostępnienie dla społeczności Internetu zdecentralizowanej i otwartej platformy umożliwiającej weryfikację i wymianę informacji o działaniach ekologicznych na całym świecie;
Inne sposoby promowania celów Fundacji;
Działalność Fundacji nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku (organizacja non-profit).
Jeżeli jakiekolwiek czynności służące osiągnięciu celu Fundacji wymagają uzyskania koncesji lub pozwolenia, Fundacja podejmie takie czynności dopiero po uzyskaniu odpowiedniej koncesji lub pozwolenia.
Na potrzeby osiągnięcia celu, Fundacja może przystępować do innych organizacji działających w Polsce i za granicą.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest co najmniej w części zbieżna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 5
Fundusz założycielski, aktywa
Wraz z ustanowieniem Fundacji, Fundator wnosi na jej rzecz fundusz założycielski („Fundusz Założycielski”).
Fundusz Założycielski wynosi 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) w formie przelewu na koto Fundacji.
Fundacja w trakcie swojej działalności może zbierać inne fundusze oraz aktywa („Aktywa”).
Fundacja może pozyskiwać Aktywa, w szczególności poprzez darowizny, dotacje, subwencje oraz granty od osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych lub inne formy finansowania, w tym pomoc publiczną, pomoc de minimis oraz inne formy wsparcia ze środków publicznych.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych i zagranicznych.
Fundacja może przeznaczyć swe środki na powołanie do życia innych osób prawnych lub przystępować do istniejących, które spełniają jeden z poniższych warunków:
będą realizować cele zbieżne co najmniej w części z celami Fundacji; lub
będą przeznaczać swoje środki lub ich część na jej cele statutowe.
Fundacja może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego.
§ 6
Wykorzystanie Funduszu Założycielskiego oraz Aktywów
Fundusz Założycielski oraz Aktywa Fundacji wykorzystuje się na:
finansowanie czynności ukierunkowanych na osiągnięcie celu Fundacji; oraz
pokrywanie kosztów związanych z działalnością i funkcjonowaniem Fundacji.
ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI
§ 7
Rada Fundacji oraz Zarząd
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji („Rada Fundacji”);
Zarząd Fundacji („Zarząd”).
Rada Fundacji określa metody i środki osiągania celu Fundacji, nadzoruje jej działalność oraz udziela zgody na określone działania Zarządu.
Zarząd odpowiada za prowadzenie spraw Fundacji oraz reprezentuje Fundację w czynnościach prawnych, w szczególności w umowach, porozumieniach oraz sporach.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie swoich obowiązków. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą być zatrudniani przez Fundację. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Fundacji określa w formie uchwały Rada Fundacji.
ROZDZIAŁ V. RADA FUNDACJI
§ 8
Organizacja Rady Fundacji
Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora w drodze pisemnego oświadczenia.
Rada Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków.
Członkowie Rady Fundacji są powoływani na kadencję trwającą czas nieoznaczony (aż do chwili ich odwołania).
Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje.
Fundator powołuje kolejnych członków Rady Fundacji w liczbie wedle swojego uznania.
Do Rady Fundacji mogą być powoływani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatele innych państw.
Jeżeli Fundator, zgodnie ze swoim prawem właściwym, przestanie istnieć, członkowie Rady Fundacji będą powoływani i odwoływani w drodze uchwały Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek śmierci, upływu kadencji, rezygnacji członka Rady Fundacji lub wskutek jego odwołania. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie zrezygnować ze sprawowanego mandatu w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Fundacji.
Rada Fundacji może w drodze uchwały przyjąć regulamin Rady Fundacji, w którym szczegółowo zostaną uregulowane zasady funkcjonowania Rady Fundacji.
Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków przewodniczącego Rady Fundacji („Przewodniczący”).
Przewodniczący kieruje Radą Fundacji oraz, w szczególności, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji oraz proponuje ich porządek obrad, przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji, a także podpisuje protokoły z posiedzeń Rady Fundacji wraz z podjętymi uchwałami.
Rada Fundacji może powołać spośród swoich członków jednego lub większą ilość wiceprzewodniczących (każdy zwany z osobna „Wiceprzewodniczącym”).
W razie nieobecności Przewodniczącego lub jego niezdolności do wykonywania swoich obowiązków, lub w sytuacji, gdy Przewodniczący czasowo przekazał swoje uprawnienia Wiceprzewodniczącemu, Wiceprzewodniczący wykonuje obowiązki oraz uprawnienia Przewodniczącego.
Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków jednego lub większą ilość sekretarzy Rady Fundacji (każdy zwany z osobna „Sekretarzem”).
Sekretarz wykonuje czynności zlecone mu przez Przewodniczącego oraz, w szczególności, organizuje prace Rady Fundacji, kontaktuje się z członkami Rady Fundacji oraz sporządza protokoły z posiedzeń Rady Fundacji.
Rada Fundacji może powoływać spośród swoich członków komitety Rady Fundacji („Komitety Rady Fundacji”) oraz delegować tym Komitetom Rady Fundacji określone funkcje lub zadania. W szczególności, Rada Fundacji może delegować Komitetom Rady Fundacji odpowiedzialność za określone projekty lub inne aspekty działalności Fundacji lub nadzór nad określonymi projektami lub innymi aspektami działalności Fundacji.
§ 9
Prace Rady Fundacji
Rada Fundacji raz do roku odbywa zwyczajne zgromadzenie Rady Fundacji.
Porządek obrad zwyczajnego zgromadzenia Rady Fundacji obejmuje co najmniej:
zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji;
udzielenie absolutorium członkom Zarządu za ich czynności w poprzednim roku finansowym;
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.
Rada Fundacji zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Fundacji, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela absolutorium członkom Zarządu w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku finansowego.
Rada Fundacji może w razie potrzeby obywać nadzwyczajne zgromadzenia Rady Fundacji.
Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący zastępujący Przewodniczącego) zwołuje zgromadzenie Rady Fundacji za pomocą listów poleconych lub wiadomości e-mail (jeśli członkowie Rady Fundacji wyrazili zgodę na otrzymywanie zaproszeń na zgromadzenie Rady Fundacji w formie wiadomości e-mail). Zaproszenia wysyła się do wszystkich członków Rady Fundacji na dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia. Zaproszenia zawierają także proponowany porządek obrad zgromadzenia Rady Fundacji.
Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący zastępujący Przewodniczącego) zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie Rady Fundacji na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
Zgromadzenie Rady Fundacji może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni oraz żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub proponowanego porządku obrad.
Zgromadzenie Rady Fundacji może odbywać się w siedzibie Fundacji, innym miejscu w Warszawie lub każdym innymi miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgromadzenia Rady Fundacji mogą także odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja, telekonferencja). W takim wypadku zgromadzenie uważa się za odbyte w siedzibie Fundacji.
Po zakończeniu zgromadzenia Rady Fundacji, Sekretarz przygotowuje protokół ze zgromadzenia, który następnie zostanie podpisany przez Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego zastępującego Przewodniczącego). Do protokołu ze zgromadzenia Rady Fundacji załącza się listę obecności.
§ 10
Uchwały Rady Fundacji
Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego zastępującego Przewodniczącego).
Członkowie Rady Fundacji mogą upoważnić na piśmie innego członka Rady Fundacji do głosowania w ich imieniu na zgromadzeniu Rady Fundacji.
§ 11
Sprawy Zastrzeżone
Poza sprawami osobno wskazanymi w Statucie, podejmowanie przez Fundację czynności w zakresie spraw zastrzeżonych wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Fundacji, udzielonej w formie uchwały.
Następujące sprawy uważa się za „Sprawy Zastrzeżone”:
dokonywanie transakcji, których wartość przekracza 100 000 PLN (dot. pojedynczej transakcji lub serii podobnych do siebie transakcji w okresie jednego roku);
ubieganie się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego;
przyjęcie przez Fundację proponowanych przez Zarząd zasad księgowości;
wybór audytora Fundacji (jeżeli powołania audytora Fundacji wymaga prawo);
obciążenie majątku Fundacji lub Aktywów;
nadzór nad działalnością Zarządu;
zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
nabycie lub zbycie przez Fundację nieruchomości lub obciążenie nieruchomości Fundacji, a także ustanowienie jakichkolwiek praw rzeczowych (np. służebności) na nieruchomościach Fundacji;
zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub podobnej umowy o udzielenie finansowania, ustanowienie przez Fundację jakichkolwiek zabezpieczeń spłaty zadłużenia, udzielenie gwarancji spłaty zadłużenia lub zawarcie umowy poręczenia, spłata lub przejęcie przez Fundację jakiegokolwiek cudzego długu lub przejęcie odpowiedzialności cywilnoprawnej za osoby trzecie;
przyjęcie lub dokonanie darowizny, przyjęcie spadku, zapisu lub innej formy finansowania; oraz
ubieganie się o udzielenie lub przyjęcie jakiejkolwiek pomocy publicznej;
podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.
ROZDZIAŁ VI. ZARZĄD
§ 12
Organizacja Zarządu
Zarząd składa się z co najmniej jednego członka.
Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu w drodze uchwały.
Pierwszy Zarząd powołany został przez Fundatora przy ustanowieniu Fundacji.
Członkowie Zarządu są powoływani na kadencję trwającą czas nieoznaczony (aż do chwili ich odwołania).
Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
Rada Fundacji może powołać tak wielu członków Zarządu, ilu Rada Fundacji uzna za stosowne biorąc pod uwagę potrzeby Fundacji.
Do Zarządu mogą być powoływani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatele innych państw.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być powoływani do Zarządu.
Rada Fundacji wskazuje spośród członków Zarządu:
prezesa Zarządu („Prezes”);
wiceprezesa Zarządu („Wiceprezes”) (jeżeli Rada Fundacji uzna to za konieczne lub wskazane).
Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie nieobecności Prezesa, jego niezdolności do pełnienia swoich obowiązków lub w sytuacji, gdy Prezes czasowo przekazał swoje uprawnienia Wiceprezesowi, Wiceprezes sprawuje obowiązki oraz uprawnienia Prezesa.
W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu automatycznie sprawuje funkcję Prezesa.
§ 13
Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje Fundację.
Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uprzedniej decyzji Zarządu podjętej w formie uchwały.
Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu za pomocą wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną. Zaproszenia wysyła się do wszystkich członków Zarządu na dwa dni przed terminem posiedzenia.
Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu także na żądanie dowolnego członka Zarządu.
Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w siedzibie Fundacji, w Warszawie lub każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja, telekonferencja). W takim wypadku posiedzenie uważa się za odbyte w siedzibie Fundacji.
Po zakończeniu posiedzenia Zarządu, Prezes (lub Wiceprezes zastępujący Prezesa) przygotowuje i podpisuje protokół z posiedzenia. Do protokołu z posiedzenia Zarządu załącza się listę obecności.
§ 14
Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa (lub Wiceprezesa zastępującego Prezesa).
§ 15
Reprezentacja
Fundacja jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU
§ 16
Zmiana Statutu
Statut Fundacji może być zmieniany.
Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć wszystkich jego postanowień, w tym postanowień dotyczących celu Fundacji.
Zmiana Statutu Fundacji wymaga decyzji Rady Fundacji podjętej w formie uchwały większością 2/3 oddanych, ważnych głosów. Tak długo jak Fundator istnieje zgodnie z właściwym dla niego prawem, warunkiem skuteczności uchwały Rady Fundacji w przedmiocie zmiany Statutu jest uzyskanie pisemnej zgody Fundatora.
ROZDZIAŁ VIII. SPRAWY FINANSOWE
§ 17
Księgowość, rok finansowy
Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z polskim prawem oraz, w szczególności, wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi zmianami).
Zarząd przyjmie zasady księgowości Fundacji, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi zmianami), w szczególności zgodnie z art. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Rokiem finansowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Po zakończeniu każdego roku finansowego, Zarząd przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.
Zarząd przedkłada roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Radzie Fundacji oraz Fundatorowi.
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji poddaje się badaniu oraz przedkłada się organom publicznym w sytuacjach przewidzianych prawem.
ROZDZIAŁ IX. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 18
Okres przejściowy
Fundator wykonuje uprawnienia Rady Fundacji do czasu powołania któregokolwiek z jej członków. W takim wypadku Fundator posługuje się tytułem Przewodniczącego oraz przysługują mu wszelkie prawa Przewodniczącego określone w niniejszym Statucie.
§ 19
Likwidacja
Fundacja podlega likwidacji w sytuacjach przewidzianych prawem.
Rada Fundacji jest upoważniona do podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Fundacji. Tak długo jak Fundator istnieje zgodnie z właściwym dla niego prawem, warunkiem skuteczności uchwały Rady Fundacji w przedmiocie rozwiązania Fundacji jest uzyskanie pisemnej zgody Fundatora. W takim przypadku Fundacja podlega likwidacji.
W trakcie likwidacji Fundacji w sprawach nieuregulowanych w prawie lub niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (z późniejszymi zmianami).
Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu. Rada Fundacji może: (i) powołać dodatkowych likwidatorów; lub (ii) odwołać jednego lub więcej likwidatorów oraz powołać nowych likwidatorów.
Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy Fundacji złożą wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru. Fundacja przestaje istnieć z chwilą wykreślenia z odpowiedniego rejestru.